Garantieverklaring


Beperkte garantie QSC

QSC biedt haar eigen beperkte fabrieksgarantie tijdens de garantieperiode ("Garantieperiode"), zoals beschreven in de tabel Beperkte garantieperiode ("Tabel"). Geen enkele andere of uitgebreidere rechten dan die hierin worden beschreven, kunnen worden ontleend aan deze Beperkte Garantie.

DE VOORWAARDEN ZOALS TOEGEKEND IN DEZE BEPERKTE GARANTIE EN ZOALS UITEENGEZET IN DIT DOCUMENT, ZIJN TER AANVULLING EN ONAFHANKELIJK VAN STATUTAIRE GARANTIECLAIMS DIE U MOGELIJK HEBT OP BASIS VAN UW LOKALE WET.

DEZE GARANTIE KENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN TOE EN MOGELIJK HEBT U OOK NOG ANDERE RECHTEN, WELKE PER STAAT (OF PER LAND OF PROVINCIE) VARIËREN, ANDERS DAN BESCHREVEN IN DE VOLGENDE PARAGRAAF. QSC SLUIT ANDERE RECHTEN DIE U MOGELIJK HEBT NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET EN SCHORT DEZE NIET OP, WAARONDER RECHTEN DIE VOORTKOMEN UIT DE NON-CONFORMITEIT VAN EEN VERKOOPCONTRACT. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN AL UW RECHTEN, DIENT U DE WETTEN VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

GARANTIEBEPERKINGEN ZIJN ONDERHEVIG AAN DE CONSUMENTENWET (DEZE GARANTIEBEPERKINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, ZWITSERLAND, HET VK EN AUSTRALIË).

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DEZE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTSMIDDELEN EN VOORWAARDEN, ONGEACHT OF DEZE MONDELING, SCHRIFTELIJK, STATUTAIR, UITDRUKKELIJK OF GEÏMPLICEERD ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST QSC ALLE STATUTAIRE EN GEÏMPLICEERDE GARANTIES AF, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES VOOR VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN.

VOOR ZOVER EEN DERGELIJKE GARANTIE NIET KAN WORDEN AFGEWEZEN, BEPERKT QSC DE DUUR EN RECHTSMIDDELEN VAN EEN DERGELIJKE GARANTIE TOT DE DUUR VAN DEZE UITDRUKKELIJKE GARANTIE EN - NAAR GOEDDUNKEN VAN QSC - DE REPARATIE- OF VERVANGINGSDIENSTEN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) STAAN GEEN BEPERKING TOE VAN HOE LANG EEN GEÏMPLICEERDE GARANTIE (OF VOORWAARDE) MAG DUREN, WAARDOOR VOORNOEMDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

ALLEEN AUSTRALIË - ZIE HIERONDER


Wie is de Aanbieder Beperkte Garantie?

Uw Aanbieder Beperkte Garantie is afhankelijk van het land waar u uw product van QSC ("Product") hebt aangeschaft. Als u uw Product hebt aangeschaft op QSC.com of bij bevoegde verkopers in de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika, landen in Zuidoost-Azië en alle landen die niet uitdrukkelijk onderdeel zijn van QSC EMEA GmbH of QSC SAARC hieronder, is de aanbieder van de garantie QSC, LLC. De contactgegevens staan hieronder:

QSC, LLC
Bedrijfskantoor
1675 MacArthur Blvd.
Costa Mesa, CA 92626 VS
Tel.: +1.714.754.6175
Gratis: +1.800.854.4079

Als u uw Product hebt aangeschaft bij QSC EMEA GmbH of bevoegde verkopers in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Afrika, met inbegrip van Dubai en landen uit de VAE, is de aanbieder van de garantie QSC EMEA, GmbH. De contactgegevens staan hieronder:

QSC EMEA GmbH
Am Ilvesbach 6
74889 Sinsheim
Duitsland
Tel.: +49 7261 6595 300
Fax: +49 7261 6595 333

Als u uw Product hebt aangeschaft bij QSC SAARC of bevoegde verkopers in India, is de aanbieder van de garantie QSC India PVT, LTD. De contactgegevens staan hieronder:

QSC SAARC
A-502, 5th Floor | Signature Tower |
Brigade Golden Triangle | Kattamnallur Junction | Old Madras Road |
Bengaluru – 560 049 | Karnataka, India
Tel.: +91 80 6178 0600

Wat dekt deze Beperkte Garantie?

QSC biedt garantie op de Producten tegen defecten van materialen en vakmanschap, indien normaal gebruikt in overeenstemming met de gepubliceerde richtlijnen van QSC voor een Standaard Garantieperiode en Uitgebreide Beperkte Garantieperiode, zoals gedefinieerd in de Productlijst aan het einde van deze garantieverklaring.

Eisen Standaard en Uitgebreide Garantie:

 • Periode Standaard Beperkte Garantie, beschreven in de Productlijst, begint vanaf de eerste aankoopdatum op de factuur. Een Aankoopbewijs is vereist voor controle van de garantie.
 • Periode Uitgebreide Beperkte Garantie, beschreven in de Productlijst, begint vanaf de eerste aankoopdatum op de factuur. Een Aankoopbewijs is vereist voor controle van de garantie en de periode van de Uitgebreide Beperkte Garantie is alleen van toepassing indien het Product is geregistreerd op https://www.qsc.com/support/product-registration/.
 • De registratie moet binnen 30 dagen na aankoop zijn voltooid.

QSC of een respectievelijk Servicepartner van QSC brengt kosten in rekening:

 • Als het onderzoek van uw Product van QSC of de Servicepartner van QSC (link Servicecentrum: https://www.qsc.com/support/product-repair/service-centers/) aantoont dat u geen recht hebt op garantie, ongeacht de rechtsgronden, of
 • Indien er geen defect is gevonden tijdens onderzoek van uw Product en uw Product werkt zonder fouten.

Wat dekt deze Beperkte Garantie niet?

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op:

a)    Eventuele hardwareproducten die niet van QSC zijn, of eventuele software, zelfs niet indien deze is verpakt of verkocht in combinatie met een Product. Fabrikanten, leveranciers of uitgevers anders dan QSC, kunnen hun eigen garantie aan u aanbieden en u dient contact op te nemen met hen voor verdere informatie;
b)    Software verspreid door QSC, met of zonder het QSC-merk, wordt niet gedekt door deze Garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst van de software voor informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik ervan. QSC biedt niet de garantie dat gebruik van het Product ononderbroken of foutloos zal zijn. QSC is niet verantwoordelijk voor schade voortkomend uit het niet volgen van de instructies met betrekking tot gebruik van het Product;
c)    Indien QSC reparatie- of vervangingsdiensten verleent, zal QSC geen herstel of overdracht van software of data in de te onderhouden Product-unit verlenen die niet van origine onderdeel was van het Product. Gerepareerde of vervangende apparaten voldoen aan de garantie voor de niet-vervallen duur van de Garantieperiode van het niet-conformerende Product;
d)    Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onderhoud of het niet volgen van de instructies en/of onderhouds- en reparatie-aanbevelingen in de Handleiding, of op  www.qsc.com;
e)    Product dat is gewijzigd om de functionaliteit of mogelijkheden aan te passen, zonder schriftelijke toestemming daarvoor vanuit QSC;
f)    Verbruiksonderdelen, zoals batterijen, tenzij er zich een defect heeft voorgedaan vanwege een defect van materialen of makelij;
g)    Schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, blootstelling aan vloeistoffen, brand, aardbevingen, natuurrampen of andere externe oorzaken;
h)    Schade veroorzaakt door gebruik van het Product buiten de gepubliceerde richtlijnen van QSC;
i)    Schade veroorzaakt door onderhoud (waaronder, doch niet beperkt tot upgrades en uitbreidingen), uitgevoerd door iemand die geen geautoriseerd Servicepartner van QSC is (waaronder, doch niet beperkt tot, pogingen om firmware of software te "hacken" of wijzigen);
j)    Cosmetische schade, waaronder krassen, deuken en gebroken plastic;
k)    Omstandigheden veroorzaakt door normale slijtage en gebruik, of anderszins vanwege normale veroudering van het Product;
l)    Schade veroorzaakt door gebruik in combinatie met een ander product;
m)    Producten waarvan het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
n)    Deze Beperkte Garantie dekt geen vervoerskosten en het risico van vervoer van uw Product naar QSC of een Servicepartner (link Servicecentrum: https://www.qsc.com/support/product-repair/service-centers/).

Met wie kan ik contact opnemen in geval van een claim volgens de Beperkte Garantie? Hoe kan ik een claim indienen?

Als het product niet voldoet aan voornoemde garanties en u een claim wilt indienen met betrekking tot de Beperkte Garantie zoals aangegeven in dit document, dient u:

 • QSC of een Servicepartner van QSC te informeren dat er mogelijk een defect is door via e-mail of telefonisch contact met hen op te nemen; een aankoopbewijs is vereist om de status van de garantie te controleren en of uw Product nog binnen de garantie valt, welke van toepassing was ten tijde van aankoop. Zonder aankoopbewijs kunnen we de garantieservice weigeren.
 • Indien reparatiewerkzaamheden nodig zijn volgens de verschafte informatie, dient het Product via vooraf betaald vervoer te worden geleverd aan QSC of de Servicepartner van QSC. U bent verantwoordelijk voor de verzekering, indien dit van toepassing is, en u bent er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat beschadiging van de vervoerde goederen wordt voorkomen door een goede verpakking.

  Let op: Informatie over de geautoriseerde Servicepartner is beschikbaar via de link van het Servicecentrum: https://www.qsc.com/support/product-repair/service-centers/.

  Alle kosten voor het indienen van een claim volgens dit document, worden door u zelf gedragen.

Wat biedt QSC indien er inbreuk wordt gemaakt op de Garantie?

Indien u tijdens de Garantieperiode een claim indient bij QSC of een Servicepartner van QSC in overeenstemming met deze Beperkte Garantie zal QSC - naar eigen goeddunken - een van de onderstaande opties aanbieden:

 • reparatie van niet-conformerende Producten of onderdelen. Het is QSC toegestaan gebruikte of gerepareerde materialen te gebruiken voor alle garantieclaims; of
 • eventuele niet-conformerende Producten of onderdelen door conformerende Producten of onderdelen te vervangen. Het is QSC toegestaan gebruikte of gerepareerde materialen te gebruiken voor alle garantieclaims; of
 • de huidige waarde van het Product te restitueren ten tijde dat de garantieclaim wordt ingediend of de aankoopprijs, naargelang de laagste waarde

Geen enkele andere of uitgebreidere rechten kunnen worden ontleend aan deze Beperkte Garantie

Vragen met betrekking tot deze Beperkte Garantie kunnen worden beantwoord door te bellen naar:

 • EER, Zwitserland en VK: +49 7261 6595 300
 • Verenigde Staten en Canada: +1(800) 854-4079
 • Butien de VS: +1 (714) 754-6175

ALLEEN AUSTRALIË - BEPERKTE GARANTIE IS ONDERHEVIG AAN AUSTRALISCHE CONSUMENTENWET

DIT DEEL IS ALLEEN VAN TOEPASSING ALS DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWET VAN TOEPASSING IS OP UW AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN QSC.

DE VOORWAARDEN ZOALS TOEGEKEND IN DE GARANTIE EN ZOALS UITEENGEZET IN DIT DOCUMENT, ZIJN TER AANVULLING OP DE CONSUMENTENGARANTIE VOLGENS DIVISIE 1 VAN DEEL 3-2 VAN DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWET EN EVENTUELE ANDERE STATUTAIRE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE DE CONSUMENT MOGELIJK HEEFT VOLGENS DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWET EN/OF HET TOEPASSELIJK RECHT.

ONZE GOEDEREN WORDEN GELEVERD MET EEN GARANTIE DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN DOOR DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWET. U HEBT RECHT OP VERVANGING OF RESTITUTIE VOOR EEN DEFECT DOOR OVERMACHT EN COMPENSATIE VOOR EVENTUEEL ANDER REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR VERLIES OF SCHADE. TEVENS HEBT U HET RECHT DE GOEDEREN TE LATEN REPAREREN OF VERVANGEN INDIEN DE GOEDEREN NIET VAN ACCEPTABELE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT NIET VEROORZAAKT IS DOOR OVERMACHT.

Productlijst

Q-SYS producten

Model Garantieperiode
Core Serie, I/O Serie, NC Serie, NL Serie, NM Serie, NS Serie, NV Serie, PL Serie, PS Serie, QIO Serie, TSC Serie, CX-Q Serie, SPA-Q Serie, SPA Serie, MP-A Serie, MP-M Serie, AcousticCoverage Serie, AcousticDesign Serie, AcousticPerformance Serie, ILA Serie, ISA Serie, WideLine Serie, DCA Serie, DCM Serie, DCP Serie, DPM Serie, RSC / RSB, SB Serie, SC Serie, SR Serie, LSS Serie 3 jaar
Axiom Serie, Axon Serie, Synapse Serie, unD Serie, Zip Serie 3 jaar
SV Serie 3 jaar
Voedingen, Montagehardware voor rack en luidsprekers, Serviceonderdelen en printplaten

90 dagen

QSC producten

Modellijn Garantieperiode
(Nieuwe en door de fabriek gereviseerde producten)
Garantie verlengd met Productregistratie Model Opmerkingen
TouchMix Serie 1 Jaar +2 Jaar TouchMix-8  
TouchMix-16
TouchMix-30
CP Serie 1 Jaar +5 Jaar CP8  
CP12
K.2 Serie 3 Jaar +3 Jaar K8.2  
K10.2
K12.2
KS Serie 3 Jaar +3 Jaar KS112  
KS212C
KS118
KW Serie 3 Jaar +3 Jaar KW122
KW152
KW153
KW181 Beëindigd
KLA Serie 3 Jaar   KLA12-BK  
KLA181-BK
KLA12-WH Beëindigd
KLA181-WH Beëindigd
L Klasse 3 Jaar +3 Jaar LA108  
LA112
LS118
E Serie 3 Jaar   E110
E112
E115
E118SW
E215 Beëindigd
E218SW Beëindigd
GX Serie 3 Jaar +3 Jaar GX3  
GX5
GX7 Beëindigd
GXD Serie 3 Jaar +3 Jaar GXD4  
GXD8
RMXa Serie 3 Jaar   RMX850a  
RMX1450a
RMX2450a
RMX4050a
RMX5050a
PowerLight 3 Serie 3 Jaar   PL325  
PL340 Beëindigd
PL380 Beëindigd
Accessoires Beperkt tot 90 dagen   Productcover, draagtassen
Montagehardware voor luidsprekers,
Serviceonderdelen en printplaten
 

© 2015 - 2021 QSC, LLC. All rights reserved. QSC, the QSC logo, and TouchMix are registered trademarks of QSC, LLC in the U.S. Patent and Trademark office and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners

http://patents.qsc.com